Legendární výlet Benedikta XVI. tentokráté do České republiky

Pope to youth: Church won't abandon you

22. 6. 2009 12:55

Pope to Youth: Church Won't Abandon You

Papež mladým: Církev vás neopustí

Encourages Faithful Friendship With Christ

Povzbuzuje k věrnému přátelství s Kristem

SAN GIOVANNI ROTONDO, Italy, JUNE 21, 2009 (Zenit.org).- Benedict XVI is assuring youth, especially the unemployed, that the Church will not abandon them. He is asking them in turn to not abandon the Church.

Rotunda sv. Jana, Itálie, 21.6. 2009 - Benedikt XVI. ujišťuje mladé, zejména ty nezaměstnané, že je církev neopustí. Vyzývá je tím k tomu, aby i oni neopustili církev.

The Pope said this today in a meeting with priests, religious and youth at the Church of San Pio de Pietrelcina in San Giovanni Rotondo, where he is visiting.

Papež to prohlásil dnes na setkání s kněžími, věřícími a mladými v kostele sv. Pia z Pietrelcina v rotundě sv. Jana, kde je na návštěvě.


The Pontiff is spending the day in the city where St. Pio of Pietrelcina, popularly known as Padre Pio, is buried.

Papež stráví celý den ve městě, kde sv. Pio z Pietrelcina, lidově známý jako Padre Pio, je pohřben.

The Holy Father acknowledged the large numbers and enthusiasm of the young people.

Svatý otec kvitoval a bral na vědomí velký počet a nadšení mladých lidí.

He affirmed, "I have present in mind the problems facing you, dear young men and women, and which threaten to stifle the enthusiasms typical of your youth."

Dodal také, „Mám stále před očima problémy, kterým čelíte, drazí kluci a holky, a které se snaží udusit to nadšení typické pro vás mladé lidi."

Benedict XVI stated, "Among these, in particular, I mention the phenomenon of unemployment," which affects so many young men and women.

Benedikt XVI. prohlásil, „Nad to všechno, především, zmiňuji fenomén nezaměstnanosti," který postihuje tolik mladých mužů a žen.

He urged them, "Do not lose heart!"

Vroucně je pobízel, „Neztrácejte srdce!"

The Pope added: "The Church does not abandon you. Do not abandon the Church!"

Papež také dodal: „Církev vás neopustí. Neopusťte ji též!"

He continued: "Your input is necessary in order to build living Christian communities, and societies that are more just and open to hope.

Dále pokračoval: „Vaše přítomnost je nezbytná k budování křesťanských komunit a společenství, která jsou více a více otevřená naději."

"And if you want to have great hearts, seek the school of Jesus. Just the other day we contemplated his heart, great and full of love for humanity.

„A jestli opravdu chcete mít velká srdce, usilujte o následování Ježíše, učení se od něho. Zrovna v těchto dnech jsme kontemplovali/ rozjímali nad jeho srdcem, velkým a plným lásky pro lidstvo, pro člověka."

"He will never abandon or betray your trust, he will never lead down mistaken paths."

„On vás nikdy neopustí, nikdy nezradí vaší důvěru. Nikdy vás nepovede po špatných stezkách."

The Pontiff encouraged youth to follow Padre Pio's exampled, to "be faithful friends of the Lord Jesus, cultivating a daily relationship through prayer and through listening to his word, the diligent practice of the sacraments and the cordial membership in his family, which is the Church."

„Papež vyzýval mladé k následování příkladu Padre Pia, „být věrnými přáteli Pána Ježíše, udržovat a prohlubovat každodenní vztah s Ním skrze modlitbu a naslouchání jeho slovu, vytrvalému přijímání svátostí a srdečnému společenství s jeho rodinou, kterou je Církev."

He added, "This must be the basis of the program of life of each of you, dear young people."

Dodal zároveň, že „toto musí být základem plánu života každého z vás, drazí mladí občané."

After the meeting, the Holy Father departed the city to return to Rome.

Po setkání opustí Svatý otec město, aby se vrátil zpět do Říma.

Zobrazeno 1253×

Komentáře

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona