Legendární výlet Benedikta XVI. tentokráté do České republiky

Papež vybízí k následování Ducha...............Pope urges to follow the Spirit

Pope Urges Learning from Mary to Follow the Spirit

Papež vybízí k následování Ducha skrze vzor panny Marie

 

Highlights Blessed Virgin's Prayerful Attention to God

Vyzdvihuje její zbožnou pozornost k Bohu

 

 

VATICAN CITY, MAY 31, 2009 (Zenit.org).- Benedict XVI is encouraging Catholics to learn from the Blessed Virgin how to follow the Holy Spirit with docility and recognize his voice in daily life.

The Pope said this Saturday evening in the Vatican Gardens at a traditional Marian celebration to conclude the month of May. After a procession and recitation of the Rosary, pilgrims gathered at the Grotto of Our Lady of Lourdes to hear the Holy Father's address.

Vatikán. 31.5.2009 - Benedikt XVI. vyzývá katolíky k tomu, aby se učili od Panny Marie následovat Ducha svatého s poslušností a pečlivostí a učili se rozpoznávat jeho hlas v každodenním životě. Tímto prohlášením, v sobotu večer ve vatikánských zahradách na tradiční mariánské slavnosti, papež zakončil měsíc květen. Po procesí a modlitbě růžence se poutníci shromáždili v Jeskyni naší Panny Lurdské, aby vyslechli proslov Svatého otce.

 

He affirmed that this year's traditional vigil "has acquired a very special value since it falls on the eve of Pentecost."

Papež prohlásil, že tento rok svatodušní vigilie „nabyla na velmi speciálním významu, protože nastává v předvečer Letnic."

 


 

"The great Feast of Pentecost invites us to meditate upon the relationship between the Holy Spirit and Mary, a very close, privileged, indissoluble relationship," the Pontiff affirmed.

„Tato nádherná oslava Letnic nás vybízí/zve k meditaci/zamyšlení nad vztahem mezi Svatým Duchem a Marií, vztahem velmi blízkým, přednostním a nerozlučitelným," pronesl papeže.

 

He added, "The Virgin of Nazareth was chosen beforehand to become the Mother of the Redeemer by the working of the Holy Spirit: in her humility, she found grace in God's eyes."

Také dodal, „Panna Nazaretská byla předem vybraná, aby se stala Matkou Vykupitele, díky Duchu Svatému: ve své pokoře našla milost v Božích očích."

 

The Holy Father noted that the "whole event of Jesus' birth and his early childhood is guided in an almost palpable manner by the Holy Spirit, even if he is not always mentioned."

Svatý otec také poznamenal, že „celá událost Ježíšova narození a jeho dětství je vedena v téměř zřetelném „stylu" Ducha svatého, i když není o něm vždycky zmínka."

 

Two hearts

Dvě srdce

 

He continued: "Mary's heart, in perfect consonance with the divine Son, is the temple of the Spirit of truth, where every word and every event are kept in faith, hope and charity."

"We can thus be certain," Benedict XVI explained, "that the most Sacred Heart of Jesus, in his whole hidden life in Nazareth, always found a 'hearth' that was always burning with prayer and constant attention to the Holy Spirit in Mary's Immaculate Heart."

Dále pokračoval: „Mariino srdce, v perfektní shodě s Božím Synem, je chrámem Ducha pravdy, kde každé slovo a skutečnost jsou uchovány ve víře, naději a dobrotě." „Také si můžeme být jistí," vysvětlil Benedikt XVI.,"že Nejsvětější Srdce Ježíšovo, v jeho celém životě skrytém v Nazaretě, vždy našlo ,srdce', které vždy v Mariině Neposkvrněném Srdci plálo s modlitbou a trvalou pozorností v k Duchu svatému."

 

He affirmed that the "wedding feast at Cana is a witness to this singular harmony between Mother and Son in seeking God's will."

Také prohlásil, že „svatební hostina v Káně je svědectvím k jednotnému souladu mezi Matkou a Synem hledající Boží vůli."

 

Then, at Calvary, Mary witnessed Jesus' "last words and his last breath, in which he begins to send out the Spirit" and "the silent crying out of his Blood, poured out completely for us," the Pope affirmed.

He added that Mary "knew where the blood came from: it was formed in her by the work of the Holy Spirit, and she knew that this same creative 'power' would raise Jesus up, as he promised."

The Pontiff affirmed that in "Mary's school we too learn to recognize the Holy Spirit's presence in our life, to listen to his inspirations and to follow them with docility."

He expressed the hope that Catholics will "walk with Mary according to the Spirit."

Poté na Kalvárii Marie svědčí o Ježíši. „Poslední slova a jeho poslední vydechnutí, ve kterém na nás sesílá Ducha" a „jeho tiché prolití Krve, vylité cele na nás," poznamenal papež. Také dodal, že Marie „věděla, odkud tato Krev přichází: byla utvořena v ní rukou Ducha Svatého, a zároveň věděla, že stejná tvořivá „síla" nechá Ježíše povstat, tak jak slíbil.

 Papež prohlásil, že „Mariinou školou se učíme rozpoznat přítomnost Ducha svatého v našem životě, abychom naslouchali jeho vnuknutím a následovali ho v poslušnosti.

 

článek: překlad ze zenit.org

 

následující článek kvůli délce bude pojednávat o gramatice a slovní zásobě

Zobrazeno 1226×

Komentáře

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona